ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Η μοριακή μικροβιολογία παρέχεται για την ανίχνευση ιών, βακτηρίων, μυκήτων, παρασίτων και άλλων μικροοργανισμών όταν υπάρχει υπόνοια μόλυνσης σε προγεννητικό ή μεταγεννητικό επίπεδο. Χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη δείγματος ανάλογα με τον προς ανίχνευση μικροοργανισμό. Εφαρμόζεται απευθείας ανίχνευση του γενετικού υλικού του μικροοργανισμού με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) ή ποσοτικής PCR πραγματικού χρόνου (Real-time PCR) και η ευαισθησία των μεθόδων ξεπερνάει σημαντικά την ευαισθησία ανίχνευσης άλλων κλασικών μεθόδων. Τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων της μοριακής μικροβιολογίας εκδίδονται σε 3-5 εργάσιμες ημέρες.

Κατάλληλα υλικά: Βρογχοκυψελιδικό έκκριμα (BAL), υλικά αναρρόφησης, πτύελα, ρινοφαρρυγγικές ή στοματοφαρυγγικές αναρροφήσεις ή εκπλύματα και ρινοφαρυγγικά ή στοματοφαρυγγικά επιχρίσματα.

 

Ποιο είναι το κατάλληλο δείγμα για έλεγχο;   Τα δείγματα από το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα δηλαδή πτύελα, τραχειακές

εκκρίσεις, ή βρογχοκυψελιδικό  έκπλυμα,  πιθανόν  να  έχουν  υψηλότερη  διαγνωστική  αξία  από  τα  δείγματα  που  λαμβάνονται  από  το  ανώτερο  αναπνευστικό.

Εάν  η  συλλογή  του  δείγματος  από  το  κατώτερο  αναπνευστικό  σύστημα  δεν

είναι  εφικτή,εναλλακτικά, μπορούν  να λαμβάνονται δείγματα από το ανώτερο

αναπνευστικό σύστημα όπως ρινοφαρυγγικό έκπλυμα ή συνδυασμός ρινοφαρυγγικών και στοματοφαρυγγικών επιχρισμάτων.

 

Οδηγίες λήψεως κλινικού δείγματος  Το δείγμα πρέπει να ληφθεί εντός τριών ή τεσσάρων ημερών από την έναρξη των 

συμπτωμάτων και ιδανικά  τις πρώτες 48 ώρες. 

 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ  ΜΕΣΟΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  

 

Τα  σωληνάρια  με  το  υλικό  συντήρησης  ιών VTM που  παρέχονται  από  τo κέντρο μας φυλάσσονται  σε  θερμοκρασία  δωματίου  πριν  τη  δειγματοληψία.  Παρέχονται επίσης στειλεοί με πλαστικό στέλεχος και άκρο polyester. Σε όλες τις 

περιπτώσεις το στέλεχος του στειλεού που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι 

πλαστικό και όχι ξύλινο και το βύσμα συνθετικό (όχι βαμβάκι ή calcium alginate). 

 

1. Λήψη ρινοφαρυγγικού: Εισάγετε το στειλεό στη μύτη παράλληλα με την υπερώα. 

Αφήνετε το στειλεό για λίγα δευτερόλεπτα για να απορροφήσει τις εκκρίσεις και τον αποσύρετε.

 Βυθίζετε αμέσως το άκρο του στειλεού στο  σωληνάριο  με  το  υλικό  μεταφοράς ιών  και  κατόπιν  σπάζετε  ή  κόβετε  τον  στειλεό  στο  ύψος  του  λαιμού του σωληναρίου, αφήνοντας το άκρο στο σωληνάριο και κλείνετε το σωληνάριο.

 

2. Λήψη στοματοφαρυγγικού: Λάβετε δείγμα από το οπίσθιο τοίχωμα του 

φάρυγγα αποφεύγοντας τη γλώσσα και βάζετε το στειλεό στο υλικό μεταφοράς όπως 

περιγράφεται παραπάνω Από τον ίδιο ασθενή, μπορείτε να πάρετε δύο κλινικά δείγματα,

ήτοι ρινοφαρυγγικό και φαρυγγικό επίχρισμα.Στην περίπτωση αυτή και οι δύο 

στειλεοί συλλογής, μπορούν να τοποθετηθούν στο ίδιο σωληνάριο μεταφοράς  ιών. 

 

3. Οδηγίες  για  βρογχοκυψελιδικό  έκπλυμα  (BAL),  εκκρίσεις  τραχείας  (αναρρόφηση),  ρινοφαρυγγικό  έκπλυμα/ εκκρίσεις, ρινικές εκκρίσεις:  Συλλέξτε 23mL σε αποστειρωμένο κενό σωληνάριο ή μικρό δοχείο (π.χ. συλλογής ούρων).

 

4. Οδηγίες για πτύελα:  Ο  ασθενής  ξεπλένει  το  στόμα  του  και  κάνει  γαργάρα με νερό. 

Ακολούθως αποβάλλει με βαθύ βήχα πτύελα κατευθείαν σε αποστειρωμένο δοχείο κενό (χωρίς υλικό μεταφοράς π.χ. ουροσυλλέκτη).