ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Η μοριακή μικροβιολογία παρέχεται για την ανίχνευση ιών, βακτηρίων, μυκήτων, παρασίτων και άλλων μικροοργανισμών όταν υπάρχει υπόνοια μόλυνσης σε προγεννητικό ή μεταγεννητικό επίπεδο. Χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη δείγματος ανάλογα με τον προς ανίχνευση μικροοργανισμό. Εφαρμόζεται απευθείας ανίχνευση του γενετικού υλικού του μικροοργανισμού με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) ή ποσοτικής PCR πραγματικού χρόνου (Real-time PCR) και η ευαισθησία των μεθόδων ξεπερνάει σημαντικά την ευαισθησία ανίχνευσης άλλων κλασικών μεθόδων. Τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων της μοριακής μικροβιολογίας εκδίδονται σε 3-5 εργάσιμες ημέρες.